PRE-EUROPEI ARANGOITI 2013 - 12/18 Agosto
 
TASK 1Arangoiti_2013_files/task1.pdf
TASK 2Arangoiti_2013_files/task2.pdf
TASK 3Arangoiti_2013_files/task3.pdf
TASK 4Arangoiti_2013_files/task4.pdf
OVERALLArangoiti_2013_files/Overall.pdf
TASK 5Arangoiti_2013_files/task5.pdf
TASK 6Arangoiti_2013_files/task6.pdf
TASK 7Arangoiti_2013_files/task7.pdf
TEAMSArangoiti_2013_files/Teams.pdf
RICALCOLOArangoiti_2013_files/Europei%202013.pdf